Η εταιρία Σύνδεσμος

Η εταιρία europraxis, παρέχει υψηλού επιπέδου μελετητικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα στις θεματικές ενότητες:

 • Αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης
 • Ανάπτυξης στελεχών με την εξοικείωση τους στις νέες επιστημονικές εφαρμογές και τεχνολογίες
 • Προώθηση και εφαρμογή των αρχών καθολικής πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για όλους, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, σε όλους τους τομείς, όπως, εκπαίδευση, δομημένο περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής  και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το Διαδίκτυο (εφαρμογές, υπηρεσίες και περιεχόμενο).

Ιστορικό Σύνδεσμος

Η europraxis ιδρύθηκε αρχές του 2007 από στελέχη του Ομίλου Επιχειρήσεων «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ».

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή» ξεκίνησε το 1992 στη Θεσσαλονίκη, με την ίδρυση της πρώτης επιχείρησης «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Ο.Ε. - Σύμβουλοι Ανάπτυξης». Απέκτησε ένα ευρύ φάσμα πελατών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 1999 συστήνει τη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.». Η ανάγκη διεύρυνσης των υπηρεσιών του Ομίλου οδήγησε το έτος 2001 στην ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.».
Στην πορεία η ανάγκη επέκτασης των δραστηριοτήτων στην Νότια Ελλάδα οδήγησε στελέχη του Ομίλου να δημιουργήσουν την europraxis με έδρα την Αθήνα.
Η εταιρία europraxis παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, κατόρθωσε να μεταβάλει αυξητικά τους ετήσιους κύκλους εργασιών του και να διασφαλίσει την συνεχή και ανταγωνιστική παρουσία του στο χώρο.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων «Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή» είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Εταιριών Συμβούλων (α) του ΕΟΜΜΕΧ και (β) του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Από το 1993 υπήρξε μέλος του Δικτύου Αναπτυξιακών εταιρειών EGLEI. Είναι επίσης μέλος (α) της ΕΕΔΕ (Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων) και (β) του Ινστιτούτου Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στόχοι και κατευθύνσεις Σύνδεσμος

Η europraxis, παρέχει υψηλού επιπέδου μελετητικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα στις θεματικές ενότητες:

 • Αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Οργάνωσης και διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων
 • Υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης
 • Ανάπτυξης στελεχών με την εξοικείωση τους στις νέες επιστημονικές εφαρμογές και τεχνολογίες

Μέσα από τις υπηρεσίες του, η europraxis φιλοδοξεί να προσφέρει εγγυημένες λύσεις στους πελάτες του, τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, όσο και για την αύξηση της παραγωγικότητας τους, συμβάλλοντας έτσι, καθοριστικά, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ανθρώπινο δυναμικό Σύνδεσμος

Η europraxis επενδύει συστηματικά, στο ανθρώπινο δυναμικό του. Σήμερα, για την υποστήριξη των πελατών του, συνεργάζεται με 18 επιστήμονες.
Οι διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης διεκπεραιώνονται από τη γραμματεία και το λογιστήριο, και τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.
Η europraxis, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι καλύπτουν όλα τα θεματικά πεδία, με πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Η εταιρία δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη του για συνεχή ενημέρωση, επαγγελματική εκπαίδευση και εξειδίκευση, τόσο μέσα από τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια που υλοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, όσο και με τη συμμετοχή των στελεχών του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σημαντικών εκπαιδευτικών οργανισμών.

Οι γλώσσες εργασίας του Ομίλου είναι:

 • Αγγλική
 • Ιταλική
 • Ισπανική

Υποδομή Σύνδεσμος

Η europraxis με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό αναπαραγωγής, παρουσίασης και προβολής έντυπου υλικού.

Πολιτική ποιότητας Σύνδεσμος

Η εταιρεία europraxis διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Έχει πιστοποιηθεί από έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους πιστοποίησης, την TUV με αρ. 169360A.

Το εφαρμοζόμενο σύστημα εγγυάται την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας:ολοκλήρωση των εργασιών με ταχύτητα και αποτελεσματικότητασταθερή διεύρυνση του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιώνσυνεχής βελτίωση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας μας αξιολογήθηκε από ανεξάρτητο όργανο και κρίθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008 για την παροχή Συμβουλευτικών, Μελετητικών και Ερευνητικών Υπηρεσιών σε Θέματα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία.